Letselschade door medische fout

Medische fout

Schadevergoeding bij vermijdbare medische fouten
Alhoewel de gezondheidszorg in Nederland op een hoog niveau staat, wijst onderzoek uit dat jaarlijks toch ongeveer 40.000 mensen letsel oplopen als gevolg van vermijdbare medische fouten. Het verhalen van letselschade is een gecompliceerd en langdurig traject. De bewijslast voor een schadevergoeding ligt bij de patiënt, welke doorgaans niet op de hoogte is van de medische voorschriften en procedures én daarnaast vaak ook niet thuis is in de medische terminologie.

Slachtoffer
Bent u van mening dat u slachtoffer bent geworden van een ongewenst gevolg van een medische behandeling, heeft u letselschade als gevolg van een medische fout? Dan is het zinvol een gesprek aan te gaan met de hulpverlener. U mag verwachten dat uw vragen serieus en duidelijk beantwoord worden. Gebeurt dit niet dan is het voor u ook niet mogelijk te beoordelen of er medische fouten zijn gemaakt. Het is in dat geval zinvol inzage te vragen in uw medische gegevens en een second opinion aan te vragen.

Medische fouten of complicaties
Vaak is niet evident of de ongewenste gevolgen van een behandeling te wijten zijn aan vermijdbare medische fouten door de behandelend arts, of dat deze veroorzaakt zijn door complicaties. Wanneer duidelijk is dat een behandeling volledig juist is uitgevoerd, maar desalniettemin klachten ontstaan tijdens of na de behandeling is er sprake van een complicatie en valt de behandelaar niets te verwijten. In dit geval kunt u dan ook geen schadevergoeding verwachten.

Indien er echter sprake is van letselschade door vermijdbare en verwijtbare medische handelingen, dan spreekt men van medische fouten en heeft u recht op schadevergoeding. In dit geval dient het aanbeveling een juridisch expert in te schakelen.

Redelijk handelende en redelijk bekwame vakgenoot
Hoewel de begrippen medische fout en complicatie dus vrij eenvoudig te definiëren zijn, blijkt het in de praktijk moeilijk te bepalen of er al dan niet sprake is van verwijtbare fouten. Een arts kan nooit garanderen dat een ingreep of behandeling tot het gewenste resultaat zal leiden.

In gevallen waarin een gegronde twijfel bestaat over de juiste werkwijze van de zorgverlener zal door een redelijk handelende en redelijk bekwame vakgenoot bepaald worden of er fouten zijn gemaakt in de behandeling. Deze deskundige -een arts met dezelfde specialisatie- geeft aan hoe de behandeling in de gegeven omstandigheden plaats zou moeten hebben gevonden. Komt de behandelwijze overeen met de wijze waarop deze is uitgevoerd dan valt de behandelend arts geen verwijt te maken. Wijkt de gegeven behandeling echter af van de aanpak van de vakgenoot en is er niet voldoende inspanning geleverd dan is er sprake van medische fouten.
Kort gezegd: er is dus pas sprake van letselschade door een medische fout in juridische zin wanneer vast komt te staan dat een beroepsgenoot onder dezelfde omstandigheden een beter resultaat zou hebben behaald.

Aansprakelijkheid
De behandelend arts kan aansprakelijk worden gesteld voor een ongewenst resultaat van een behandeling wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • er moet sprake zijn van een verwijtbare medische fout in juridische zin;
 • er moet sprake zijn van schade;
 • er moet een causaal verband bestaan tussen de fout en de schade.

Foutief handelen (onzorgvuldig handelen ten opzichte van de patiënt of zijn naasten) kan uiteenlopende zaken betreffen. Enkele voorbeelden van foutief handelen zijn:

 • een onjuiste of te late diagnose stellen;
 • niet voldoende informatie verstrekken over de behandeling en de mogelijke gevolgen;
 • onvoldoende informatie verschaffen over eventuele alternatieven voor deze behandeling;
 • chirurgische fouten;
 • gebruik van ondeugdelijke materialen;
 • voorschrijven van onjuiste medicatie;
 • het ten onrechte niet doorverwijzen naar een specialist.

Materiële en immateriële schade
U kunt twee soorten letselschade lijden ten gevolge van foutief medisch handelen:

 • materiële schade
 • immateriële schade

Bij materiële schade moet u denken aan kosten die u moet maken als gevolg van het ongewenste resultaat van uw behandeling. Zo kan het nodig zijn dat uw woning wordt aangepast, dat er huishoudelijke hulp wordt ingeschakeld of dat u behoefte heeft aan medische hulpmiddelen. Tevens is het mogelijk dat er een vermindering van inkomen heeft plaatsgevonden. Daarnaast kunnen er kosten ontstaan waar niet direct mee rekening wordt gehouden; bijvoorbeeld reiskosten van familieleden om u te bezoeken.
Immateriële schade is niet direct in geld uit te drukken. Dit betreft het leed dat u is aangedaan, de gederfde levensvreugde. De vergoeding hiervoor, smartengeld, is een financiële compensatie voor uw verdriet, pijn of ander verlies van levensvreugde.

Wel of niet procederen?
Het voeren van een procedure kan veel kosten met zich meebrengen. Hoewel er tegemoetkomingen bestaan blijft er sprake van een eigen bijdrage. Ook kan het procederen veel spanningen met zich meebrengen en zeer tijdrovend zijn. Succes kan nooit volledig gegarandeerd worden.

Alvorens tot een procedure over te gaan dan is het verstandig uw positie door een expert te laten toetsen. Wordt uw zaak voldoende kansrijk geacht dan staat met vrij grote zekerheid vast dat de door u gemaakte kosten volledig door de tegenpartij zullen worden vergoed.

Juridische bijstand
Wanneer blijkt dat uw klachten voortkomen uit het foutief handelen van een arts, en u besluit tot een procedure over te gaan, is het raadzaam u juridisch bij te laten staan. Het is van het grootste belang dat uw aansprakelijkheidsstelling en overige correspondentie op de juiste wijze geformuleerd worden. Een juridisch expert heeft regelmatig te maken met zeer complexe aansprakelijkheidsaanvragen en is volledig thuis op het gebied van schadeberekeningen. Wanneer u er voor zou kiezen om zelf het gehele traject af te handelen is het risico groot dat u zichzelf tekort doet.

Verzekeringsmaatschappijen en ziekenhuizen zullen doorgaans alle middelen aanwenden om de aansprakelijkheid af te wijzen. Het toekennen van schadevergoeding heeft niet alleen financiële consequenties, maar zal ook het prestige van het ziekenhuis aantasten. In de praktijk wordt dan ook in meer dan de helft van de schadeclaims de aansprakelijkheid afgewezen.

Aanpak
Indien u slachtoffer bent geworden van een medische fout is het erg belangrijk dat u de juiste stappen onderneemt om te voorkomen dat uw claim wordt afgewezen. Na een gesprek met de behandelend hulpverlener te hebben gehad dient u uw medisch dossier op te vragen. Behandelaars zijn verplicht dit te overleggen. Het is raadzaam dit dossier voor te leggen aan een tweede deskundige om de handelwijze van de arts te laten beoordelen en zo een second opinion te verkrijgen.

Overigens is het aanbevelenswaardig één of meerdere getuigen mee te nemen naar de gesprekken met de desbetreffende artsen. Verder is het van belang dat u alle bewijzen van extra gemaakte kosten en gemiste inkomsten bewaart. Voor al uw vragen met betrekking tot letselschade door medische fout kunt u terecht bij Schadebureau Maximus.

Er is sprake van een medische fout als redelijkerwijs van de arts had mogen worden verwacht dat hij de ingreep of behandeling anders had moeten uitvoeren.

Waarom Maximus Letselschade B.V. ?

Wij hebben de juiste contacten en specialisten om u van het juiste advies te voorzien. Slachtoffers hebben juist na een ongeval rust nodig om weer te kunnen herstellen. De soms veelomvattende correspondentie met verzekeraars of anderen over aansprakelijkheid en het verhalen van de schade is dan niet een onderwerp waar slachtoffers blij van worden. U hoeft zich geen zorgen te maken, Schadebureau Maximus is uw partner in dit stuk en zal u blijven ondersteunen.

Expertise

Schadebureau Maximus is gespecialiseerd in de regeling van schades ontstaan door sport, werk, een medische fout en letsel- en overlijdensschaden.

Vakkundig

Wij behartigen de belangen van slachtoffers en naasten wanneer er sprake is van letselschade of overlijden. Onze specialisten staan voor u klaar!

Persoonlijk

Bent u niet in staat zichzelf te verplaatsen? Of vindt u het juist prettiger om in uw eigen vertrouwde omgeving af te spreken? Geen probleem, wij komen naar u toe!

Snelle afhandeling

Wij onderhouden de contacten voor u en houden u op de hoogte van de voortgang. Uw schadeafhandeling doen wij in een zo kort mogelijke tijd.

Bel mij terug
Bel mij terug

Heeft u een vraag voor of interesse in onze schade diensten? We bellen u graag terug voor een vrijblijvend persoonlijk advies.